0 Sammler

Leit uns in allen Dingen

Leit uns in allen Dingen,
lass Rechtes uns vollbringen,
tu treulich uns beraten,
stärk uns zu guten Taten.

Notensatz (Kanon)